Ps滤镜抠图技巧分享 Ps利用滤镜快速抠出人物

2017-02-10 19:44 | www.dncheng.com | 电脑知识

   Ps利用滤镜快速抠出人物

           原图

Ps利用滤镜快速抠出人物   ps教程

 

  最终效果

Ps利用抽出滤镜快速抠出人物教程

  1、打开图片,复制背景,关闭背景眼睛。单击滤镜-抽出,弹出对话框,如下图:

Ps利用抽出滤镜快速抠出人物教程

  2、强制前景打上勾,用吸管工具在头发上吸一下,如下图:

Ps利用抽出滤镜快速抠出人物教程

  3、选用边缘高光器,画笔调到合适大小,在头发上涂,如下图:

Ps利用抽出滤镜快速抠出人物教程

   分类:

  • PS滤镜教程